Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Maaliskuu   • Huhtikuu 

Kotitalouopettajien liiton julkilausuma
NEWS!Kotitalous on moniulotteinen oppiaine, jolla on selkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Vahvasti arkitaitoja lisäävänä oppiaineena, kotitalousopetuksella on suora vaikutus lasten ja nuorten terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kotitalousopettajien liitto haluaa, että kotitalous saa sille kuuluvan arvon perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoa tehtäessä.

Siistimpi koti, yhdessä tehty ja syöty ateria sekä riittävä lepo ovat käytännön toimenpiteitä, joilla on ihmisen hyvinvoinnille merkittävä vaikutus. Arjen rytmillä, rutiineilla ja kodin arjen sujuvuudella on selkeä yhteys ihmisten terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Sujuva arki lisää kyvykkyyden, itsemääräämisen sekä turvallisuuden tunnetta ja vapauttaa samalla voimavaroja elämänhallintaan.

Kotitalous oppiaineena on ainoa perusopetuksen oppiaine, jossa tasa-arvokasvatus on määrätty erityiseksi opetustavoitteeksi. Kotitaloudessa oppilaat toimivat usein ryhmissä, joissa työnjako perustuu yhteisen neuvottelun perusteella syntyneeseen sopimukseen. Sosiaalisten taitojen lisäksi oppilas kehittää ja käyttää kehollis-kinesteettistä, loogis-matemaattista sekä kielellistä lahjakkuuttaan. Oppiaine tarjoaa siis eri tavoilla oppiville oppilaille poikkeuksellisen tasa-arvoiset puitteet kehittyä ja kokea onnistumista. Tämä lisää nuorten itseluottamusta, omatoimisuutta ja hyvinvointia kouluyhteisössä ja parantaa heidän selviytymistään omassa arjessa.

Kotitalousoppiaineen sisältöjä ovat: koti ja ympäristö, kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta, perhe ja yhdessä eläminen, ravitsemus ja ruokakulttuuri. Ne vahvistavat kokonaisvaltaista ajattelua, koska niitä opiskellessa myös sovelletaan ja syvennetään useiden muiden oppiaineiden tietoja ja taitoja. Ruoka- ja tapakulttuuri välittyy oppilaalle yhdessä tehden ja elämysten kautta. Sen myötä opitaan toisten ihmisten ja erilaisten kulttuurien arvostusta ja oppilas saa välineitä monikulttuurisessa yhteisössä toimimiseen.

Kotitalousoppiaineen kautta välittyy konkreettisia perustaitoja, jotka siirtyvät luontevasti oppilaitten omaan arkeen ja joita jokainen meistä tarvitsee viihtyisän, turvallisen ja terveellisen arjen luomiseksi. Kokemus koulumaailmasta ja palaute oppilaiden vanhemmilta kertoo, että perusopetuksen kaikille yhteisen kotitalouden 7 - 9 luokkien aikana annettava vain kolmen vuosiviikkotunnin opetus on elintärkeää, mutta määrältään riittämätöntä vastaamaan lasten ja nuorten tarpeisiin ja tätä kautta yhteiskunnan tuleviin tarpeisiin.

Kotitalousala työllistää mm erilaisiin kotitalouden palvelu- ja tuotantotehtäviin niin majoitus-, ravitsemis-, kuin kotitalous- ja hoiva-aloilla. Perusopetuksessa kotitalousopetuksen tehtävän on paitsi osoittaa arjen taitojen merkitys osana yleissivistystä ja kuluttajakansalaisuutta myös herättää kiinnostus alan ammatteihin, koulutusohjelmiin ja hankkimaan valmiuksia kyseisten alojen opintoihin.

Kotitalousopettajienliitto pitää tärkeänä tulevaa perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoa tehtäessä, että kotitalous-opetuksen määrää lisätään nykyisestä ja kotitaloutta tarjotaan läpi koko perusopetuksen,
myös 1 - 6 vuosiluokilla nykyisen kaikille yhteisen kolmen vuosiviikkotunnin lisäksi. Perusopetuksen valinnaisuutta on vahvistettava niin, että oppilailla on mahdollisuus valita nykyistä huomattavasti enemmän kotitaloutta ja muita nykyisiä taito- ja taideaineita.

Tampereella 20.3.2010


TAKAISIN

 
 
| Etusivu | Ruokarengas | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2064098
 
Hovinsalon.fi, Saarisalontie 88, SF- 51600 Haukivuori
Webbinen.net