Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Grillaaminen   • Pakastaminen   • Pakasteasetus   • Kalasta fileetä   • Kalasäilyke ja sen valmistus   • Kalasta ruokaa- kurssi 2003   • Mäti-info   • Kalan savustus   • Sinihomejuusto-lohitasku   • Kirjolohen fileeraus   • Mateen nylkeminen   • Muikun puhkominen   • Silakan siivous   • Hauen hyödyntäminen   • Kalasta ruokaa kurssi 2008   • Savusiian siivuous   • Ruodoton haukifilee   • Videot   • Silakkapihvit uunissa 
Pakasteasetus
Tasavallan Presidentti Mauno Koiviston vahvistama Pakasteasetus 25.2.1994

PAKASTEASETUS
(Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994)

Kauppa- ja teolllisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita
käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä
heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 11 §:n nojalla:

1 luku
Yleisiä säännöksiä

1§ Soveltamisala
Tämä asetus koskee pakastettuja elintarvikkeita, joita myydään
kuluttajalle tai suurtaloudelle pakastettuna tai teollisuuteen edelleen
valmistettavaksi tai muutoin käsiteltäväksi. Asetus ei koske jäätelöä,
mehujäätä tai muuta elintarvikejäätä.
Asetus koskee soveltuvin osin jäädytettyjä elintarvikkeita sekä pakas-
tettuna tai jäädytettynä varastoitujen elintarvikkeiden myyntiä.
Tätä asetusta ei sovelleta siltä osin kuin elintarvikkeen pakastamisesta
tai jäädyttämisestä on muualla toisin säädetty.

2§ Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) pakastetulla elintarvikkeella (pakaste) elintarviketta,
- joka on jäädytetty pakastamiseksi kutsutulla jäädyttämismenetelmällä,
jossa maksimaalinen kiteenmuodostus etenee elintarviketyypistä riip-
puen mahdollisimman nopeasti.
- jonka lopullinen lämpötila pysytetään lämmön tasaantumisen jälkeen
- 18 Celsiusasteessa tai sitä kylmempänä elintarvikkeen kaikissa osissa,
ja
- joka myydään pakastettuna,
2) jäädytettyllä elintarvikkeella elintarviketta, joka on säilötystarkoituk-
sessa jäädytetty ja myydään jäätyneenä, mutta joka ei täytä pakastetulle
elintarvikkeella asetettuja vaatimuksia, sekä
3) pakastettuna tai jäädytettynä varastoidulla elintervikkeella pakastet-
tua tai jäädytettyä elintarviketta, joka myydään osittain tai kokonaan
sulaneena.

(jäätyminen vähintään 1 cm/h = pakastamista)
(jäätyminen alle 1 cm/h = jäädyttämistä) kirjoittajan huomautus

2 luku
Pakastetut elintarvikkeet

3 § Valmistus
Pakasteen valmistukseen käytettävien valmistusaineiden on oltava
laadultaan moitteetttomia.
Pakaste on valmistettava, jäähdytettävä ja pakastettava viivytyksettä
käyttämällä tarkoituksenmukaisia teknisiä laitteita, jotta kemialliset,
biokemialliset ja mikrobiologiset muutokset jäävät mahdollisimman
vähäisiksi.

4§ Sallitut väliaineet
Ainoastaan seuraavia jäähdyttäviä väliaineita saa käyttää suorassa kos-
ketukessa pakastettavan elintarvikkeen kanssa:
- ilma
- typpi ja
- hiilidioksidi
------------------------------------------------------------------------------------
5§ Pakkaaminen
Kuluttajalle myytäväksi tarkoitettu pakaste on valmistajan tai pak-
kaajan pakattava sopivaan pakkaukseen, joka suojaa elintarviketta
kuivumiseltasekä mikrobiologiselta tai muulta ulkopuoliselta likaan
tumiselta.

6§ Pakasteeksi nimittäminen
Nimeä pakastettu elintarvike tai pakaste saa käyttää vain 2 pykälän
1 kohdan määritelmän mukaisesta elintarvikkeesta.

7§ Pakkausmerkinnät
Kuluttajalle tai suurtaloudelle sellaisenaan myytäväksi tarkoitetun
pakasteen pakkaukseen on tehtävä elintarvikkeiden pakkausmerkin-
öistä annetussa asetuksessa /794/91) säädettyjen ja sen nojalla määrät-
tyjen merkintöjen lisäksi seuraavat merkinnät:
(a) sana pakastettu tai pakaste
(b) vähimmäissäilyvyysaikaa koskevan merkinnän lisäksi on merkit-
tävä aika, jonka ostaja voi pakastetta säilyttää ja säilytysohje, josta
selviää säilytyslämpötila tai vaadittava kylmäkaluste, ja
(c) seuraavansisältöinen selkeä merkintä ei saa jäädyttää uudelleen
sulatuksen jälkeen.

8§ Muut pakkausmerkinnät
Muulle kuin kuluttajalle tai suurtaloudelle myytävän pakasteen pak-
kauksessa on oltava ainakin seuraavat pakolliset merkinnät:
(a) elintarvikkeen nimi täydennettynä sanalla pakastettu,
(b) sisällön määrä painoyksiköin,
(c) elintarvike-erän tunnus, ja
(d) valmistajan, pakkaajan tai Euroopan talousalueella toimivan
myyjän nimi tai aputoiminimi ja osoite.
Edellä 1 momentissa säädetyt merkinnät on oltava pakkauksessa, as-
tiassa tai päällyksessä tai siihen kiinnitetyssä esitteessä.

9§ Varastointi-, kuljetus ja myyntilämpötilat
Pakasteen lämpötilan on oltava vakaa ja sen on pysyttävä elintarvik-
keen kaikissa osissa – 18 Celsius-asteessa tai sitä kylmempänä. Kul-
jetuksen tai myynnin aikana sallitaan kuitenkin lämpötilan lyhytaikai-
nen muutos enintään -15 Celsius-asteeseen.
Pakasteiden varastointi-, kuljetus- tai myyntitilaa ei saa käyttää elin-
tarvikkeen jäädyttämiseen ja siinä saa säilyttää pakasteiden lisäksi vain
jäätelöä, mehujäätä ja muita elintarvikejäitä.

10§ Valvonta
Elintarvikevalvontaviranomaisten on
(a) valvottava, että pakastamisessa, varastoinnissa, kuljetuksessa ja
myyntipaikassa käytettävät tilat ja laitteet täyttävät tämän asetuksen
edellyttävät vaatimukset, ja
(b) valvottava pistokokein pakasteiden lämpötiloja.
Valvontaviranomaiset eivät saa vaatia etukäteen pakasteiden myynnin
yhteydessä virallista todistusta siitä, että 1 momentin a-kohdassa esi-
tetyt vaatimukset täytetään.

3 luku
Jäädytetyt elintarvikkeet

11§ Elintarvikkeen jäädyttäminen
Elintarvikkeen jäädyttäminen on sallittua leipomoissa, suurtalouksissa,
kotitalouksissa ja maatalouksissa, jotka saavat jäädyttääbitse tuot-
tamiaan tai valmistamiaan elintarvikkeita sekä luonnonvaraisia keräi-
lytuotteita.
Jäädytettävän elintarvikkeen tulee olla laadultaan moitteetonta eikä
sen laatu saa jäädytyksessä huonontua.
Jäädytykseen ja säilytykseen käytettävien tilojen ja laitteiden on oltava
paikallisten elintarvikevalvontaviranomaisten hyväksymiä.

12§ Jäädytetyn elintarvikkeen myynti
Jäädytettyjä elintarvikkeita voivat leipomot, suurtaloudet, kotitaloudet
maataloudet tarjoilla ja myydä valmistuspaikalla ja myyjäisissä, hal-
leissa tai muissa myyntipaikoissa tai toimittaa vähittäismyyntipaikkoi-
hin myytäväksi, jos kuljetus, säilytys ja myynti on siten järjestetty,
ettei jäädytettyjen elintarvikkeiden laatu huonone.
Jäädytetyn elintarvikkeen pakkaukseen on tehtävä elintarvikkeiden
pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa säädetyt merkinnät. Pak-
kaukseen on lisäksi nimen yhteyteen merkittävä selvästi sana jäädy-
tetty sekä säilytysohje.
Teollisuudessa jäädytetyt munavalmisteet ja liha on myytävä -12 Cel-
sius-asteessa tai sitä kylmemmässä lämpötilassa.

4 luku
Pakastettuna tai jäädytettynä varastoidut elintarvikkeet

13§ Myynti
Pakastettuna tai jäädytettynä varastoituja elintarvikkeita voidaan myydä
kuluttajalle tai suurtaloudelle osittain tai kokonaan sulaneena, jos pak-
kausmerkinnöissä tai esitteessä selvästi ilmoitetaan, että ne on varas-
toitu pakastettuna tai jäätyneenä jha ettei niitä saa jäädyttää uudelleen
sulatuksen jälkeen.

(valkuaisaineiden denaturoituminen) kirjoittajan huomautus

5 luku
Erinäisiä säännöksiä

14§ Tarkemmat määräykset
Kauppa- ja teollisuusministerö antaa tarvittaessa tarkempia määräyk-
siä tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.

15§ Rikkomisen seuraamukset
Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen
seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (526/41).

16§ Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.
Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä marraskuuta 1977 annettu
asetus pakastetuista, jäädytetyistä ja jäätyneistä elintarvikkeista
(797/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytän-
töönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

17§ Siirtymäsäännös
Valmistaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan tässä
asetuksessa tarkoitettuja pakastettuja tai jäädytettyjä elintarvikkeita
joulukuun 1994 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät täytä tämän
asetuksen säännöksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti

MAUNO KOIVISTO

Ministeri Pertti Salolainen

 
 
| Etusivu | Kalaruokaaverkossa | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2664791
 
Hovinsalon.fi, Ruusulankatu 11 A 9, 00260 Helsinki
Webbinen.net