Hovinsalon
Kalaruoan Ystävät Facebookissa
- -
 

Kirjaudu sisään:      

Liity tiedotteiden postituslistalle  

 
 
 • Lähiruoka   • Pakkausmerkinnät   • Elintarvikelaki   • GDA-pakkausmerkinnät   • Lausunto kalakukkojen valmistusohjeesta   • Elintarvikkeiden lisäaineet 

Kalan ja kalavalmisteiden markkinavalvontaa koskeva suositus 27.2.1998Tätä tekstiä luettaessa ei saa kevätväsymys vaivata - ellei lukemisen jälkeen. Epäilemättä tämän monisteen laatijat tarkoittavat hyvää ja lakiteksti on lakitekstiä, mutta tällaisten monisteiden jako ei kalan menekkiä lisää. Voisikohan M.A. Numminen tehdä tähän tekstiin sävelen, pitäisi kysyä. Hoiti hän aikoinaan armeijan hevosiakin tekemällä hevosen hoito-ohjesäännöstä laulun.
VAROITUS! Lukekaa tätä levollisessa olotilassa.


Kalan ja kalavalmisteiden markkinavalvontaa koskeva suositus 27.2.1998

Tämän valvontasuosituksen tarkoituksena on antaa ohjeita siitä, millaisiin laiminlyönteihin ja rikkomuksiin viranomaisten tulee kalan ja kalavalmisteiden valvonnassa puuttua ja kuinka niiden poistamiseksi voidaan toimia.

Elintarvikelaki (361/1995) 18 §.
Valvontatoimenpiteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että toimenpide on mitoitettava rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuuden mukaan.

Valvonnan kannalta kestävin lopputulos voidaan saavuttaa, jos elinkeinonharjoittaja toimii vapaaehtoisesti määräysten edellyttämällä tavalla. Useimmissa tapauksissa tämä edellyttää, että yrittäjä ottaa elintarvike- tai terveydensuojelumääräysten kannalta kriittisen kohdan huomioon omavalvontasuunnitelmassaan ja valvoo itse kyseessä olevan säädöksen tai määräyksen noudattamista. Tästä syystä suosituksessa painotetaan omavalvonnan ensisijaista merkitystä epäkohtia korjattaessa.

1. Kalan valvonta (Asetus kalasta ja kalavalmisteista 108/1993) 2 §.
”Kalalla tarkoitetaan luonnonvaraista tai viljeltyä tuoretta kalaa tai kalanosaa, jota myydään jäähdytettynä tai pakastettuna kuluttajalle, suurtaloudelle tai elintarviketeollisuudelle sellaisenaan, perattuna tai esikäsiteltynä”.

1.1 Kalan säilytyslämpötila Terveydensuojeluasetus 1280/1994) 27§.
Kala on säilytettävä myynnin ja varastoinnin ajan siten, että sen lämpötila on 0…+3 astetta.
Kalan lämpötila on jäillä tai muilla keinoin pysytettävä 0 - +3 celsiusasteessa.

SÄILYTYS KALAA KULJETETTAESSA JA VASTAANOTETTAESSA

Kalan valvonnassa tulee viranomaisten kiinnittää huomiota asianmukaiseen kylmäsäilytykseen jakeluketjun kaikissa vaiheissa ja erityisesti kuljetuksen ja vastaanoton yhteydessä. Kalaerät jätetään usein elintarvikehuoneiston ulkopuolelle tai lämpimään vastaanottotilaan.

Valvonta

Kuljetettaessa kalaa erilaisiin myyntipaikkoihin tai suurtalouksiin on säädetyn lämpötilan ylläpitäminen kuljetuksen aikana kriittinen kohta, jonka valvontaa koskevan menettelyn on sisällyttävä kuljetuksesta vastaavan toimenharjoittajan omavalvontasuunnitelmaan. Kaupan on varmistettava omavalvonnassaan kalan vastaanoton yhteydessä, että kuljetuksen aikana on noudatettava säädettyä lämpötilaa.
Laiminlyönti kalan vastaanoton yhteydessä voi johtua siitä, että kuljetuksesta vastaava yritys ja vastaanottaja katsovat vastuun kalaerästä kuuluvan toiselle osapuolelle. Elintarvikelain mukainen vastuu kalaerästä siirtyy kuitenkin luovutushetkellä vastaanottajalle, jonka tulee huolehtia luovutuksen jälkeen sen asianmukaisesta säilytyksestä. Siksi vastaanottajan tulee sopia kuljetuksesta vastaavan yrityksen kanssa sellaiseen kylmätilaan, että lämpötilavaatimusta voidaan noudattaa. Tätä koskeva menettely sisällytetään myyntipaikan tai suurtalouden omavalvontasuunnitelmaan.

Pakkokeinot

Jollei omavalvontaan sisällytettävää menettelyä kalan säilyttämiseksi oikeassa lämpötilassa kuljetuksen tai vastaanoton yhteydessä tahi myyntipaikalla saada aikaan tai noudateta, valvontaviranomainen voi antaa terveydensuojelulain (763/1994) 51 §:ssä tarkoitetun määräyksen toimenpiteistä terveyshaitan syntymisen ehkäisemiseksi. Jollei säädettyä lämpötilaa pystytä vaadituista toimenpiteistä huolimatta ylläpitämään tai asianmukainen kylmäsäilytys kokonaan puuttuu, tulee myynti kieltää terveydensuojelulain 51 § nojalla. Kiireellisissä tapauksissa määräyksen tai kiellon voi antaa kunnan viranhaltija, mikä toimenpide on kuitenkin viipymättä saatettava terveydensuojeluviranomaisten ratkaistavaksi (51 § 2).
Määräystä tai kieltoa voidaan tarvittaessa tehostaa lain 53 §:ssä säädetyllä uhkasakolla. Uhkasakko voidaan määrätä maksettavaksi, jos havaitaan, että rikkoo kieltoa tai määräystä (liite 2).
Virheellisen säilytyksen seurauksena on kalaerä voinut muuttua myös elintarvikemääräysten vastaiseksi. Tällöin viranomaisen tulee päättää elintarvikelain nojalla niistä toimenpiteistä, joihin hänen on ryhdyttävä kalaerän suhteen.
Jos kalojen lämpötilan todetaan mittauksen perusteella ylittävän 0…+3 astetta, voidaan elintarvikelain 27 §:n nojalla antaa määräys kalaerän jäähdyttämisestä vaadittuun lämpötilaan, ennen kuin sen kaupanpito, myynti tai muu luovutus sallitaan. Tämä on kuitenkin mahdollista vain siinä tapauksessa, että ylitys on vähäinen eikä se ole vaikuttanut muuten kalan laatuun. Jollei kalaerä ole enää tällä tavoin saatettavissa määräysten mukaiseksi, tulee viranomaisen määrätä lain 27 §:n nojalla, kuinka sen suhteen on meneteltävä. Kalaerä voidaan määrätä elintarvikelain 28 §:n nojalla myös väliaikaiseen myyntikieltoon, jollei 27 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä. Kiireellisissä tapauksissa kiellon voi antaa kunnan viranhaltija (28 § 2).
Jollei viranomaisen tai viranhaltijan 27 tai 28 §:n nojalla määräämiä toimenpiteitä kalaerän saamiseksi määräysten mukaiseksi tehdä määräajassa, valvontaviranomaisen tulee kieltää elintarvikelain 29 §:n nojalla kalan myynti tai muu luovutus elintarvikkeena ja päättää samassa yhteydessä, kuinka määräysten vastaisen kalaerän suhteen on meneteltävä.

1.2 Kalan pyyntialueen ja – päivän ilmoittaminen

Luonnonkalan kuljetuslaatikossa tai –astiassa on ilmoitettava kalan pyyntialue ja –päivä.

Myytäessä kalaa kuluttajalle on pyyntialue ja – päivä oltava myyntilaatikossa tai –astiassa tai niiden välittömässä läheisyydessä olevassa esitteessä.
( A kalasta ja kalavalmisteista, 11 §)

Vaatimus pyyntialueen ja – päivän merkitsemisestä koskee myös viljeltyä kalaa, jota myytäessä tulee ilmoittaa kalan viljelyalue ja nostopäivä. Kalan ja kalavalmisteiden valvontakampanjan tulokset osoittavat, että nämä tiedot eivät välity kuluttajalle kuin enintään viidesosassa tehdyistä tarkastuksista. Tietojen puuttuminen johtuu kalaerien keräilyn, lajittelun, jakelun, vastaanoton ja viime kädessä myös myynnin yhteydessä tapahtuvista laiminlyönneistä ja puutteista.

Valvonta

Elintarvikevirasto on antanut 26.7.1995 kirjeellään (E 7/212/95) yksityiskohtaiset suositukset valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille kalan pyyntialueen ja – päivän (viljelyalue ja nostopäivä viljellystä kalasta) merkitsemisestä. Viranomaisen tulee valvoa, että mainitut tiedot on ilmoitettava kalaerän keräilyn, lajittelun, jakelun ja vastaanoton yhteydessä kalan kuljetuslaatikossa tai – astiassa ja että erityisesti myyntipaikoissa ne ovat kuluttajan näkyvillä.

Tietojen kulun varmistamiseksi on vaadittava, että tarvittavat menettelyt sisällytetään elinkeinonharjoittajan omavalvontasunnitelmaan.
Suunnitelmassa tulee ilmetä, kuinka tiedot kalaerästä kirjataan keräilyn, lajittelun ja jakelun yhteydessä ja kuinka ne merkitään kuljetuslaatikkoon ja – astiaan. Myyntipaikoilla tulee omavalvontaan sisältyä tietojen saanti kalaerää vastaanotettaessa ja näkyvillä olo myynnin yhteydessä.

Pakkokeinot

Jollei pyyntialuetta – ja päivää koskevia tietoja ole ilmoitettu, voi viranomainen määrätä elintarvikelain 27 §:n nojalla merkinnät tehtäväksi määräajassa kalan kuljetuslaatikkoon, - astiaan tai kalaa myytäessä näiden välittömässä läheisyydessä olevaan esitteeseen, ennen kuin kalan luovutus voidaan sallia. Valvontaviranomainen voi myös kieltää kalan myynnin väliaikaisesti elintarvikelain 28 §:n nojalla, jollei 27 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä. Kiireellisessä tapauksessa tämän päätöksen voi tehdä kunnan viranhaltija (28 § 2).
Jollei viranomaisen tai viranhaltijan 27 tai 28 §:n nojalla määräämiä toimenpiteitä vaadittavien tietojen merkitsemiseksi määräajassa tehdä, valvontaviranomaisen tulee kieltää elintarvikelain 29 §:n nojalla kalan myynti tai muu luovutus elintarvikkeena ja päättää samassa yhteydessä, kinka määräysten vastaisen kalaerän suhteen on meneteltävä.
Viranomainen voi asettaa antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi elintarvikelain 35 §:ssä säädetyn uhkasakon, jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö jatkuvasti pyyntialueen ja – päivän ilmoittamisen. Uhkasakko voidaan määrätä maksettavaksi, jos havaitaan, että elinkeinonharjoittaja rikkoo annettua kieltoa tai määräystä (liite 2).

2. Kalavalmisteiden valvonta

2.1 Valmistuksessa käytettävä kala.
Kaupan pidettävän kalan ja kalavalmisteen valmistukseen tarkoitetun kalan tulee olla tuoretta, tervettä ja laadultaan moitteetonta (A kalasta ja kalavalmisteista, 7 §)

Valvonnassa on tullut ilmi, että kuluttajalle myytäväksi tarkoitettua kalaa toimitetaan kaupoista tai muista myyntipaikoista laitoksiin, joissa se savustetaan, hiillostetaan tai käsitellään muulla tavalla. Tällainen kierrätys heikentää kalan laatua ja on ristiriidassa sen vaatimuksen kanssa, että kalavalmisteen valmistukseen tarkoitetun kalan tulee olla tuoretta, tervettä ja laadultaan moitteetonta.

Valvonta
Valvontaviranomaisten tulee valvoa, ettei kuluttajalle myytäväksi tarkoitettua kalaa toimiteta kaupoista tai muista myyntipaikoista laitoksiin käytettäväksi kalavalmisteen valmistuksessa. Harkintansa mukaan viranomainen voi kuitenkin sallia tapauskohtaisesti tällaisen luovutuksen, jos elinkeinonharjoittaja pystyy omavalvonnan dokumentein osoittamaan, että kalaerää on pelkästään säilytetty myyntipaikalla asianmukaisesti varastoituna lyhyen aikaa eikä sen laatu ole tällöin tai kuljetuksen aikana heikentynyt. Muussa tapauksessa tulee elinkeinonharjoittajalle ilmoittaa, että toiminta on kalasta ja kalavalmisteista annetun asetuksen 7 § vastaista. Elinkeinonharjoittajan omavalvontasuunnitelmaan tulee sisällyttää toimenpiteet siitä, kuinka myymättä jääneiden kalojen suhteen menetellään.

Pakkokeinot
Jos kuluttajalle myytäväksi tarkoitettua kalaa luovutetaan ilman viranomaisen hyväksyntää kaupasta tai muusta myyntipaikasta käytettäväksi kalavalmisteen valmistukseen, voi valvontaviranomainen määrätä ne elintarvikelain 27 §:n nojalla käytettäväksi hyväksyttävään tarkoitukseen tai hävitettäväksi. Luovutus voidaan myös suoraan kieltää lain 28 §:n nojalla, jos 27 §:n mukaisia toimenpiteitä ei pidetä riittävinä. Kiireellisessä tapauksessa päätöksen voi tehdä kunnan viranhaltija (28 § 2).

Jos elinkeinonharjoittaja toistuvasti toimii vastoin viranomaisen antamaa ja määräystä tai kieltoa, viranomainen voi tehostaa määräystä tai kieltoa elintarvikelain 35 §:ssä säädetyllä uhkasakolla (liite 2). Uhkasakko voidaan määrätä maksettavaksi, jos elinkeinonharjoittaja rikkoo annettua kieltoa tai määräystä.

2.2 KALAN KÄSITTELY, VALMISTUS JA MYYNTI ULKONA

Elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava sekä sitä on kunnossapidettävä ja hoidettava siten, ettei siellä valmistettavien, säilytettävien ja käsiteltävien elintarvikkeiden terveydellinen laatu vaarannu. (Terveydensuojelulaki 35 §)

Viranomaisille on tehty runsaasti kanteluita kalaa ulkona käsittelevistä ja valmistavista toiminnanharjoittajista, joiden toiminta ei vastaa terveydensuojelumääräysten edellyttämiä vaatimuksia. Puutteita ja laiminlyöntejä on ilmennyt mm. valitussa toimipaikassa (parkkipaikat ym. sopimattomat alueet tai kohdat, hajuhaitat ympäristölle), kalojen tai kalavalmisteiden säilytyksessä (kylmänä pidettävät eivät ole kylmässä eivätkä kuumana pidettävät kuumassa), tuotteiden suojaamattomuudessa (ympäristöstä tulevat haitat kuten linnut) sekä vihdoin itse toiminnan epähygieenisyydessä (käsien ja työvälineiden pesumahdollisuuksien puuttuminen).

Vaikeuksia valvonnassa on aiheuttanut toiminnanharjoittajien liikkuminen paikkakunnalta toiselle tekemättä terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 25 § mukaista ilmoitusta toiminnastaan ja toiminnan edellyttämien asiakirjojen puuttuminen (jäljennös viranomaisen terveydensuojeluasetuksen 24 §:n perusteella tekemästä liikkuvan ajoneuvon tai laitteen käyttöönottoa koskevasta päätöksestä sekä omavalvontasuunnitelma). Tässä yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon terveydensuojelulain 13 §:ään tehty muutos (777/1997), joka lieventää asetuksen 25 §:n mukaista raskaampaa ilmoitusvelvollisuutta. Sen mukaan tilapäisestä elintarvikehuoneistosta (toiminta kestää alle 2 vrk ja toistuu harvemmin kuin kerran 30 päivässä samassa paikassa) on vain ilmoitettava etukäteen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
 
 
| Etusivu | Kalaruokaverkko | Tiedotteet | Lampaat | Kanat | Kalat & Kalastus | Kalaruokaohjeet | Ruokaohjeet | Terveys | Juomat | 
2745875
 
Hovinsalon.fi, Ruusulankatu 11 A 9, 00260 Helsinki
Webbinen.net